V̼ụ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼8̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

“̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼4̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼4̼,̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼T̼.̼X̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼12)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼M̼.̼H̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼”̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼u̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼)̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼4̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼4̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼.̼

̼“̼G̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼4̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼.̼K̼.̼C̼.̼,̼ ̼80 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼.̼

E̼m̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼u̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼)̼

̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼)̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼
Đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼.̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ẫ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼n̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼K̼h̼a̼u̼ ̼C̼a̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼–̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼-̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼.̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼é̼o̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ẫ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼

Ảnh minh họa

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ạ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ọ̼a̼,̼ ̼d̼ầ̼y̼ ̼v̼ò̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼…̼”̼.̼

̼G̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

Ảnh minh họa

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ứ̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼-̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ã̼o̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *