T̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼`̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼`̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼`̼c̼h̼â̼m̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ử̼a̼`̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼é̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼’̼”̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼

̼”̼T̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼5̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼H̼-̼T̼T̼-̼D̼L̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼5̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼.̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼H̼-̼T̼T̼-̼D̼L̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼.̼N̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼P̼.̼N̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼b̼ã̼o̼”̼.̼

Hoài Linh chính thức bị khởi kiện vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kèm theo đó, người tố giác Hoài Linh còn gây chú ý bởi hình ảnh biên lai chuyển tiền, đơn tố giác tội phạm,… mà phía mạnh thường quân uỷ quyền cho mình.

Tài khoản Facebook P.N (họ tên viết tắt là N.T.O.P) mới đây thông báo mình vừa nhận được sự uỷ quyền từ một mạnh thường quân khởi kiện nghệ sĩ Hoài Linh về tội danh lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Chính thức khởi kiện anh Võ Nguyễn Hoài Linh tội danh lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được ủy thác ra toà án!”, P.N viết trên trang cá nhân.

Kèm theo đó, cô gái này còn gây chú ý bởi hình ảnh biên lai chuyển tiền mà phía mạnh thường quân uỷ quyền cho mình.

Ảnh 2

Ảnh 3

Thông tin N.T.O.P đăng tải nhận về rất nhiều sự quan tâm. Đa số ai nấy đều ủng hộ cô gái này. Được biết, N.T.O.P còn đăng tải toàn bộ giấy tờ có liên quan như đơn tố giác tội phạm, đơn uỷ quyền,… gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.Thủ Đức nơi mà nghệ sĩ Hoài Linh đang sinh sống.

Mặc dù chưa biết rõ thực hư vụ việc thế nhưng thông tin này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm!

Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã lên tiếng xác nhận số tiền hơn 13 tỷ cứu trợ miền Trung do mạnh thường quân gửi vẫn còn nằm trong tài khoản của mình. Điều này khiến không ít người sốc và mất niềm tin vào nam nghệ sĩ.

Giữa lùm xùm của NS Hoài Linh, ca sĩ Duy Mạnh lên tiếng cực gắt: “Kẻ hô hào tiền từ thiện rồi cất làm của riêng, ấy chính là kẻ lươn lẹo!”

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *