T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼–̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼(̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

̼C̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼0̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼6̼3̼,̼8̼ ̼k̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼s̼ơ̼.̼

̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼6̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼K̼m̼ ̼3̼6̼5̼ ̼+̼ ̼6̼5̼6̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼P̼h̼a̼ ̼Đ̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼P̼h̼a̼ ̼Đ̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼P̼h̼a̼ ̼Đ̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼


̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ạ̼n̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼8̼8̼C̼ ̼–̼ ̼0̼7̼3̼.̼3̼9̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼.̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *