T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼ở̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼:̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

H̼ồ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼9̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼-̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼9̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼7̼2̼5̼+̼ ̼0̼5̼0̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼ó̼i̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼8̼/̼1̼3̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼o̼,̼ ̼1̼ ̼t̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼M̼ỏ̼m̼ ̼Đ̼á̼ ̼B̼à̼n̼ ̼-̼ ̼k̼m̼ ̼7̼5̼1̼+̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼ ̼7̼5̼2̼+̼2̼0̼0̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼H̼ồ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼ã̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼ó̼i̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ô̼,̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼g̼h̼e̼.̼.̼.̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ị̼n̼h̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼T̼T̼-̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼ ̼(̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼

̼L̼ú̼c̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼B̼V̼ ̼T̼Ư̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼0̼ ̼c̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼V̼ ̼T̼Ư̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼(̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼.̼.̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼3̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼*̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼8̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼*̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼-̼3̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼á̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼…̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼1̼2̼-̼3̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼-̼V̼T̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼-̼V̼T̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼:̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼S̼G̼G̼P̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼1̼0̼C̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼c̼u̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼a̼o̼ ̼Đ̼ỏ̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼:̼ ̼“̼V̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼t̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼o̼a̼ ̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼ú̼p̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼o̼a̼ ̼6̼ ̼(̼t̼o̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼)̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼o̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼Ư̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

Nguồn: https://www. sggp. org. vn/13-nguoi-chet-hon-130-nguoi-bi-thuong-120730.html

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *