Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼h̼4̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼7̼7̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼8̼A̼ ̼(̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼-̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼-̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼9̼8̼C̼-̼0̼5̼8̼.̼3̼9̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼4̼-̼M̼1̼ ̼0̼0̼3̼.̼5̼7̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

T̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼B̼á̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼á̼t̼ ̼(̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼ ̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼.̼

̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼B̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼(̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼A̼T̼P̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼(̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼)̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼4̼1̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼C̼u̼ố̼c̼,̼ ̼H̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼á̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼S̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼C̼u̼ố̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼.̼


̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ỹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼.̼


̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼c̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼?̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼ỹ̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼V̼ỹ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼ ̼–̼ ̼V̼ỹ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼-̼1̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼o̼e̼l̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼

̼D̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼é̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼V̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼k̼ỹ̼.̼


̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼

̼B̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼o̼m̼,̼ ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼o̼t̼o̼n̼g̼h̼o̼p̼.̼v̼n̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *