N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼S̼i̼n̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼8̼/̼1̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼)̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼â̼u̼ ̼Q̼u̼ỳ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼̼a̼ ̼8̼/̼1̼,̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼̼̣̼c̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼S̼i̼n̼o̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼̼n̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼̼̼a̼ ̼p̼h̼ố̼̼̼,̼ ̼t̼ử̼̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼̼̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼d̼â̼̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼̼i̼.̼ ̼B̼ê̼̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼̼c̼ ̼c̼ờ̼̼̼ ̼l̼ê̼̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼a̼̣̼i̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼8̼/̼1̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼̼ ̼N̼ô̼̣̼̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼̼ ̼L̼i̼ê̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼x̼ã̼̼ ̼L̼i̼ê̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼̼̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼ở̼̼̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *