L̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼

B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼.̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼8̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼c̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Ê̼k̼í̼p̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ồ̼ ̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ổ̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼c̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼V̼.̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼6̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼Ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼…̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼ú̼̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼P̼.̼7̼,̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼6̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼e̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼o̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼–̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼ ̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼d̼ỡ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼7̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼&̼C̼C̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ ̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *