G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼’̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼’̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼

K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼”̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼”̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼.̼.̼

̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼”̼R̼a̼m̼b̼o̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼K̼h̼á̼ ̼”̼B̼ả̼n̼h̼”̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ụ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼”̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼”̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼

̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼ ̼ở̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼–̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼“̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼ ̼B̼ả̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼“̼R̼a̼m̼ ̼b̼ô̼”̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼m̼ẽ̼.̼.̼.̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼’̼h̼o̼t̼’̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼â̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼K̼h̼á̼ ̼B̼ả̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼ ̼N̼g̼ó̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼R̼a̼m̼b̼o̼o̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

 

G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼T̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼s̼ố̼ ̼m̼á̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼á̼ ̼B̼ả̼n̼h̼.̼

̼B̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼.̼

̼B̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼á̼ ̼”̼B̼ả̼n̼h̼”̼

̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼

̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼”̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ê̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼K̼h̼á̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼á̼̼ ̼”̼B̼ả̼̼n̼h̼”̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼h̼á̼ ̼”̼B̼ả̼n̼h̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼T̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼é̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼ể̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼R̼a̼m̼b̼o̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ể̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼T̼u̼ý̼ ̼Z̼a̼i̼ ̼Z̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼”̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼C̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ê̼.̼ ̼

̼Q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼o̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼e̼x̼t̼ ̼T̼o̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼2̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼.̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼Đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼4̼7̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼”̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼”̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼ỳ̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼0̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼M̼.̼M̼.̼ ̼(̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *