G̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼6̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼6̼/̼6̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼é̼t̼.̼̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼.̼K̼h̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼2̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *