“C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼”̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼!

“C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼”̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼!

C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼.

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:

̼”̼A̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼â̼u̼…̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼”̼.


̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼-̼ ̼H̼

o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

blank

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼’̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼’

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼”̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼í̼,̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼.

blank

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼6̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼.

blank
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼r̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.

blank
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼m̼o̼i̼.̼v̼n̼/̼c̼o̼-̼d̼a̼u̼-̼6̼2̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼t̼h̼u̼-̼s̼a̼o̼-̼k̼h̼o̼e̼-̼b̼u̼n̼g̼-̼b̼a̼u̼-̼v̼u̼o̼t̼-̼m̼a̼t̼-̼c̼h̼u̼a̼n̼-̼b̼i̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼c̼o̼n̼-̼0̼1̼1̼5̼1̼7̼1̼4̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

blank

cafevn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!