Cha mẹ nhẫn tâm “chôn sống” bé gái sơ sinh chỉ vì muốn có con trai?

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼b̼a̼o̼m̼o̼i̼)̼

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼K̼h̼a̼t̼i̼m̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼a̼k̼h̼a̼n̼d̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼ỏ̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼

E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼t̼h̼e̼s̼u̼n̼)̼
̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *