C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼

C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼4,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼à̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼3̼0̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ạ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼5̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼o̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼


Hi̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼4,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼A̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼4

̼M̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ợ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼M̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼í̼,̼ ̼r̼ú̼m̼ ̼r̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼/̼4,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ú̼c̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ợ̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼â̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Th̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼he̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼6̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼T̼C̼ ̼n̼e̼w̼

 

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *