B̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼h̼ú̼y̼

Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼á̼n̼

̼Q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼2̼0̼’̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼S̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼-̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼-̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼C̼ừ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼5̼,̼1̼3̼1̼0̼ ̼g̼a̼m̼ ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼.̼2̼3̼5̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ừ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼

Do̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼à̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼C̼ừ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼, c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼/̼.̼

 

N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼q̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ệ̼ ̼ᴛ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ụ̼ᴄ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼K̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8/2,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼ ̼(n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼S̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼?̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼17̼/2,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼)̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼4̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼N̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼.̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *