4̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼1̼4̼0 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

4̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼1̼4̼0 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

1̼2̼/̼5̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼a̼n̼n̼u̼ ̼A̼q̼i̼l̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼d̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼u̼n̼j̼a̼b̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼w̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼

blank

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼A̼b̼u̼l̼ ̼R̼a̼u̼f̼ ̼T̼a̼h̼i̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼N̼a̼w̼a̼z̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼f̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

blank

cafevn

error: Content is protected !!