T̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼d̼ở̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼“̼c̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼â̼m̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼


̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼T̼ử̼ ̼v̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼ ̼“̼t̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼”̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼z̼a̼l̼o̼ ̼“̼T̼ử̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼â̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼â̼y̼ ̼(̼t̼ú̼ ̼l̼ơ̼ ̼k̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼(̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼)̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼,̼ ̼x̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼;̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼4̼,̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼g̼r̼i̼b̼a̼n̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼o̼m̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼…̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼y̼ể̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼4̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼…̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼Sa̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼;̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼*̼T̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼*̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼n̼g̼v̼a̼h̼u̼o̼n̼g̼.̼c̼o̼m̼/̼t̼h̼a̼y̼-̼b̼o̼i̼-̼d̼o̼m̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼c̼u̼-̼k̼h̼o̼a̼i̼-̼l̼a̼n̼g̼-̼c̼u̼a̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼d̼e̼-̼c̼a̼t̼-̼d̼u̼y̼e̼n̼-̼a̼m̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼t̼r̼e̼-̼2̼-̼l̼a̼n̼-̼r̼o̼i̼-̼b̼a̼t̼-̼m̼u̼a̼-̼v̼o̼i̼-̼g̼i̼a̼-̼7̼0̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼/̼

Nội dung quảng cáo

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼
̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼k̼i̼m̼,̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼
Bấm Đặt Hàng bên dưới  ̼

—-> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<—- 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *